Cheung Siu Tak Anthony v Shun Tak-China Travel Ship Management Ltd